how to create a web page


Anatomie oka

  Oční koule je spolu s přídatnými očními orgány součástí oka – zrakového aparátu. Její tvar má přibližně kulovitý charakter a stěnu tvoří tři vrstvy: zevní vazivová (tunica fibrosa, externa), střední cévnatá (tunica vasculosa, media) a vnitřní (tunica nervosa, interna).

  Oční kouli chrání zpředu víčka, ze stran a v zadní části kostěná očnice, v níž je koule uložena do tukového polštáře. Ten vytváří fyziologické podmínky pro její pohyb ve frontální rovině, jenž je umožněn kontrakcí okohybných svalů.

Zenví vrstva

Rohovka (lat: cornea) je průhledná kopulovitě zakřivená vrstva pokrývající přední část oka. Je naprosto čirá a má lesklý povrch. Průhlednost rohovky a její optické vlastnosti umožňují světlu dosáhnout sítnice a vyvolat zrakový vjem. Základním úkolem rohovky je prostup a lom světla. 
Bělima (lat: sclera) je neprůhledná, ochranná, vnější vrstva oka obsahující kolagen a elastická vlákna.

Mobirise

Střední cévnatá vrstva

Cévnatka (lat: choroidea) umožňuje vyživování hlubokých vrstev sítnice.
Řasnaté těleso má tvar mezikruží, do jehož vnitřního okraje je na vláknech závěsného aparátu připevněna oční čočka. Součástí řasnatého tělíska je také ciliární sval, jehož stahy ovládají akomodaci čočky.
Duhovka (lat: iris) spolu s čočkou odděluje přední a zadní komoru oční. Uprostřed duhovky se nachází centrální otvor zvaný zornice (pupilla).

Mobirise

Vnitřní vrstva

je tvořena sítnicí (lat: retina). Působením světelných paprsků pronikajících do oční koule dochází v tyčinkách a čípcích ke vzniku chemické reakce a následnému vzniku nervových impulsů přenášených do centrálního nervového systému.

Mobirise

Čočka (lat: lens crystallina)

je průhledná bikonvexní struktura v oku, které spolu s rohovkou láme světlo, aby mohlo být zaměřeno na sítnici. Princip funkce je podobný funkci uměle vyrobených kontaktních čoček. Optická mohutnost lidské čočky je asi 15 dioptrií, což je přibližně čtvrtina celkové optické mohutnosti oka. Hlavní funkcí čočky je akomodace.


* Cornea, 2nd Edition, edited by Krachmer, J.H., Mannis, M.J., Edward, J.H., Elserier MOSBY, 2005
* ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. Praha : Grada, 2004.
* KONRÁDOVÁ, Václava, Jiří UHLÍK a Luděk VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany : H & H, 2000. 291 s.